Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Nákup môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby. Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu a naša firma ručí, že nebudú použité na iné účely.

Po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu platia pre obe strany povinnosti a práva

vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom a priebežne bude informovaný o stave jeho objednávky.

Ku každej zásielke priložíme daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe, alebo pre prípad reklamácie.


Neprebratá dobierka

 

 

V prípade neprebratia (nevyzdvihnutia ) zásielky na dobierku, bude zákazník vyzvaný na úhradu ušlého poštovného. V prípade, že toto neuhradí do 7 dní od výzvy,

bude mu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 15€ ako náhrada poštovného a administratívnych nákladov spojených so zbytočným chystaním, odoslaním a opätovným prijímaním zásielky.

Na túto zmluvnú pokutu bude zákazníkovi odoslaná faktúra s termínom úhrady.

Pokiaľ k preplateniu tejto faktúry nedôjde, bude táto pohľadávka postúpená tretej strane k vymáhaniu, a to včetne všetkých nákladov s tým spojených.


Objednaný tovar môže byť zákazníkovi odoslaný opäť a v takom prípade sa čiastka navýši iba o nové poštovné, nie o celú zmluvnú pokutu.


Cena tovaru

Zoznam tovaru priamo s predajnými cenami nájdete v jednotlivých kategóriách internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa zmien výrobného programu.

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, pripojená ku každej zásielke, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.

 

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predajca má povinnosť spracovať objednávku a odoslať objednaný tovar podľa termínu dodania.

Termín dodania je 21 dní od prijatia objednávky.

 

Termín sa môže predĺžiť u textilných výrobkov a výrobkov, ktoré sa špeciálne vyrábajú na zákazku .
O prijatí Vašej objednávky a odoslaní zásielky objednaného tovaru k Vám, budete informovaní emailom.
O rýchlejšie dodanie (do 5 pracovných dní) je možné požiadať v poznámke k objednávke, za príplatok 50% (minimálne 10€).
V prípade, že by to bolo možné, dáme Vám vedieť  eailom.

Ak nie je možné tento tovar expedovať včas, predávajúci to oznámi zákazníkovi e-mailom alebo na telefónne číslo uvedené v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať objednávku, ak je neúplnevyplnená alebo vzbudzuje pochybnosť skutočnej objednávky.

O odmietnutí pošle vyrozumenie na e-mailovú adresu zákazníka.

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru v zmysle príslušného zákona, predajca je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu zaplatenú čiastku do 14 dní od doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci sa zaručuje chrániť osobné údaje zákazníka, neposkytuje ich žiadnym osobám.

Na žiadosť zákazníka môžu byť tieto údaje vymazané z databázy zákazníkov, okrem údajov slúžiacich k daňovej a účtovnej evidencií, ktorá je predávajúcim vedená zo zákona.

Predávajúci, v prípade reklamácie tovaru kupujúcim má povinnosť sa riadiť reklamačným poriadkom uvedeným v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK.


Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Poškodenie zásielky zavinené poštou alebo inou prepravou.

Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Práva a povinnosti kupujúceho:

Nakupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar celkovú cenu spolu i s ďalšími poplatkami (poštovné, balné, dobierka) v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Skontrolovať neporušenosť tovaru, v prípade akýchkoľvek poškodení bezodkladne oznámiť predajcovi.

Reklamácie (nesprávna veľkosť, nedodaný tovar atď.) je nutné nahlásiť predávajúcemu do 3 prac. dní po prevzatí zásielky od doručovacej služby.

V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si uplatňuje svoje právo na náhradu vzniknutej škody.

Ak si zákazník neprevezme tovar pri prvom doručení a bude požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru.

Nakupujúci uvedie správne a pravdivé údaje do objednávky, najmä názov firmy alebo meno osoby.

Kupujúci, v prípade reklamácie tovaru, má povinnosť sa riadiť reklamačným poriadkom uvedeným v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru.

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedé podmienky:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v časti kontakt a to za nasledujúcich podmienok
   - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
   - tovar musí byť nepoškodený
   - tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atd.)
   - zásielka musí obsahovať pôvodný doklad o kúpe
- Spôsob doručenia tovaru zvoľte podľa Vášho uváženia, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku).
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Personalizovaný tovar 

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
Vám ako kupujúcemu, týmto vopred oznamujeme že, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Tým, že sa rozhodnete súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami pred potvrdením Vašej objednávky, sme si splnili povinnosť Vás upozorniť na skutočnosť, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je možné pre kupujúceho odstúpiťod zmluvy, čím sme si splnili zákonnú povinnosť, čo nás oprávňuje si na súde uplatniť, voči Vám ako kupujúcemu, nárok na zaplatenie dohodnutej ceny oproti povinnosti vydania tovaru.

 

Niečo zo zákonov:

Občiansky zákonník

Osobné údaje zákazníka poskytnuté v objednávke môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej firmy na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený/á kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 O. Z.)

Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho  podľa  platného  reklamačného  poriadku.
Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o  podmienkach a spôsobe reklamácie  tovaru  vrátane
údajov  o  tom,  kde  možno  reklamáciu  uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o  
ochrane  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej  národnej  rady č. 372/1990  Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej  len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke
elektronického  obchodu  predávajúceho  alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúcivykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby tovaru, môže
uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení
tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu,záruným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru-postačuje jeden z týchto dokladov

Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods.2 zákona o
ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.
 
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu:
Ing.Karol Hattas - SPS, Paňa 233, 951 05 Paňa a spolu s reklamovaným výrobkom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe –
pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný - postačuje jeden z týchto dokladov, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne
telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe tovaru.

Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese :
http://www.fajnveci.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf

Spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou, alebo
slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo
na mieste uvedeného vyššie v texte.
 
Predávajúci  je  povinný  prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste  
podnikania v súlade s ust. §18 ods.2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/

V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s
ust. §18 ods.3 Zákona.

Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr.vo forme mailu alebo v
písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa  o
jeho  právach  podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný
určiťspôsob vybavenia reklamácie podľa  §2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia   
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch može no
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí  
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Kupujúci si  neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu  o  zaplatení  (kópiu  dokladu  odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo
   záručného listu /ak bol vydaný/-postačuje  jeden  z uvedených dokladov, príslušenstva ,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami
   uvedenými v dokumentácii výrobku uvedenej na našej stráke, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením  tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
   statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem výrobkov na ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby, resp.
dobou použiteľnosti, alebo dobou minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z  
dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a
prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový za
čne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b. predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok

Pokiaľsa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných  
chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a.zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b.v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa  
objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu alebo alternatívnym
riešením sporu.

Záruka  sa  nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na montáž, údržbu a použitie - u výrobkov uktorých takýto
postup vyplýva zpovahy výrobku.

Poučenie pre spotrebiteľa:
(1)  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného
odkladu odstrániť
(2)  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosťvady.
(3)Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  
(4)  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu  
produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre  
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.
(5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov
a)Spotrebiteľmá právo  obrátiť sa  na  predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom   na: fajnveci@fajnveci.sk, alebo písomne na adresu:
Ing.Katrol Hattas - SPS, Paňa 233, 951 05 Paňa,ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ
má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015  
Z.z. ARS subjektmi sú orgány a právnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa
§12 Zákona 391/2015 Z.z.
b)Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

c)Alternatívne riešenie sporov môže využiťlen spotrebiteľ–fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci  
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a  
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv
uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Riešenie sporov

Orgány dohľadu kontrolujú a vynucujú dodržiavanie štátom stanovených pravidiel, ktoré majú zabezpečiť riadne fungovanie trhu a ochranu práv spotrebiteľa.

Orgány dohľadu nemôžu riešiť spory medzi dodávateľmi služieb a spotrebiteľmi.

Spor môže riešiť orgán mimosúdneho riešenia sporu, príp. o ňom môže rozhodnúť súd.

 

Ak sa rozhodnete pre mimosúdne riešenie sporu, do procesu vybavovania vášho prípadu vstúpi nezávislá tretia strana.

Takýto subjekt vás a poskytovateľa služby, na ktorého sa sťažujete, bude viesť k vyriešeniu sporu uzatvorením písomnej dohody, príp. o spore priamo rozhodne v rámci spotrebiteľského rozhodcovského konania (teda mimo súdu).

 Do systému mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov patria:

 1.  subjekty alternatívneho riešenia sporov,
 2. spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
 3. mediácia.

 Každý  má svoje osobitnosti, vo všeobecnosti však platí, že mimosúdny systém riešenia sporov je založený na:

 • finančnej dostupnosti pre spotrebiteľa - spotrebiteľ platí minimálne sumy za riešenie sporu
 • rýchlosti konania - konanie je neformálne a rýchle 
 • nestrannosti a kvalifikovanosti tretej strany - spory môžu riešiť iba nestranné osoby s potrebnými znalosťami a zručnosťami v oblasti riešenia spotrebiteľských sporov.

 Každá finančná inštitúcia je spotrebiteľovi povinná poskytnúť informácie o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o finančnej službe. Tieto informácie by ste mali mať priamo v zmluve alebo ich nájdete na webovej stránke príslušnej inštitúcie. V prípade, ak využijete možnosť riešenia sporu prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo mediátora, v danej veci sa už nebude môcť obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporu.

 

A. Subjekty alternatívneho riešenia sporov

 Ak vám poskytovateľ finančnej služby na vašu sťažnosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ju zamietne, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu jednému zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Pri výbere subjektu zo zoznamu si preverte, či je príslušný aj v oblasti služieb, na ktoré sa sťažujete.

 Čo by ste mali vedieť o alternatívnom riešení sporu:

 • návrh na začatie konania možno podať listovou zásielkou, ústne alebo v elektronickej podobe,
 • výška poplatku za začatie riešenia sporu sa nachádza v zozname, poplatok nesmie prevyšovať sumu 5 eur,
 • riešenie sporu prebieha bez prítomnosti oboch strán formou písomnej komunikácie,
 • subjekt  má spor vyriešiť do 90 dní od začatia, teda doručenia úplného návrhu,
 • cieľom je uzatvorenie písomnej dohody o riešení sporu medzi vami a finančnou spoločnosťou,
 • pokiaľ sa strany sporu nedohodnú, avšak porušenie práv spotrebiteľa je zjavné, subjekt vypracuje odôvodnené stanovisko pre spotrebiteľa,
 • ak sa nepodarí vyriešiť spor vzájomnou dohodou, voči výsledku konania nemožno podať opravný prostriedok.

 

B. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

 Využiť ho môžete v prípade, ak ste s poskytovateľom služby uzatvorili písomnú spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Uvedená zmluva špecifikuje stály rozhodcovský súd príslušný na konanie, jeho kontaktné údaje, ale aj zmluvu o finančnej službe z ktorej spory je oprávnený tento súd riešiť. Uzatvorenie takejto zmluvy  neobmedzuje vaše právo obrátiť sa priamo na všeobecný súd, a to až do momentu začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania. Zoznam stálych rozhodcovských súdov, ktoré majú povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti SR, sa nachádza v zozname vedenom týmto ministerstvom.

 

Čo by ste mali vedieť o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní:

 •  začína sa dňom doručenia písomnej žaloby stálemu rozhodcovskému súdu,
 • miestom konania je sídlo stáleho rozhodcovského súdu a spravidla sa vedie v písomnej forme, máte však možnosť požiadať o ústne pojednávanie,
 • v konaní máte podobné práva ako v rámci súdneho konania, teda predkladať dôkazy na svoju obranu, vyjadriť sa ku všetkým tvrdeniam a dôkazom predloženým druhou stranou,
 • trovy konania, ktoré ste povinný znášať, nesmú byť neprimerané; úkony spotrebiteľa ako sú podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie sú spoplatnené,
 • konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia, ak nebude rozhodnuté o žalobe do 90 dní od jej podania, musia vám byť oznámené dôvody a predpokladaný čas, kedy bude vo veci rozhodnuté,
 • voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na občianskoprávny súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v zákone,
 • máte právo podať aj sťažnosť voči postupu rozhodcu predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie_MANUÁL pre spotrebiteľov.pdf [.pdf, 814.5 kB]

Platforma alternatívneho riešeni sporov:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

C. Mediácia

 Umožní vám riešiť váš spor za asistencie tretej nestrannej osoby - mediátora. Prostredníctvom mediátora budete s poskytovateľom služby hľadať  riešenia počas neformálneho a neverejného konania. Predpokladom  mediácie je záujem oboch strán dohodnúť sa. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Čo by ste mali vedieť o mediácii:

 začína sa uzavretím dohody o začatí mediácie stranami sporu,

 • vykonáva sa v kancelárii mediátora,
 • mediácia spotrebiteľského sporu sa skončí dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie najneskôr však uplynutím 90 dní od začatia mediácie,
 • dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je právne vynutiteľná len v prípade jej spísania vo forme notárskej zápisnice alebo ak je schválená ako súdny zmier,
 • ako spotrebiteľ znášate náklady vo výške 10% odmeny mediátora, najviac však 20 €, zvyšnú časť odmeny hradí druhá strana sporu,
 • v prípade neúspešnosti mediácie môžete využiť spotrebiteľské rozhodcovské konanie alebo sa obrátiť na súd.

 

Certifikáty

Všetky výrobky zaradené do našej ponuky sú pravidelne testované, aby vyhoveli najvyšším požiadavkám. Certifikátmi sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedených typov výrobkov s technickými požiadavkami ustanovenými Opatrením Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z.